ميشه يه بهارايي اون طُوري ميشه ، پرْ خنده و شادي

يه پاييزايي اينطوُري ميشه از اوّل 

شكل خرخرْ آدْم خواب و چايْ جوشيده رو كِتري

يه بهارايي تو هستي

يه پاييزايي پيدات ني

چيتو ميشه فصلا عوض ميشه

تو عوض نميشي ؟

هستي غصه دارم

نيستي ام غصه؟

خو اينطور كه من همش پاييزم

يه كار كن بهارُم بياد تو اين خونه...

يه كار كن صبح شه...!

منبع اصلی مطلب : کاغذ های من
برچسب ها : ميشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : پاييز دو چشم تو